Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Duurzame en betaalbare zorg, het model voor de toekomst. Transmurale samenwerking tussen professionals.

Informatie voor patienten Informatie voor professionals

Wat is verpleegkundige topzorg

Transmurale samenwerking in de zorg

Bij de huidige verschuiving van de tweede- naar de eerstelijn is het van groot belang te zorgen dat de wijkverpleegkundigen op specialistische kennis goed ondersteund worden. Dit kan middels een specialistisch team wat ingeschakeld kan worden door de wijkverpleegkundige, huisarts en/of de verpleeghuisarts.

Verpleegkundige Topzorg is opgericht door acht zorgorganisaties met het doel kwalitatief hoogwaardige wondzorg in de thuissituatie te faciliteren. Dit is fijn voor de patiënt en zorgt voor een kostendaling in de zorg. Verpleegkundige Topzorg wil niet concurreren met andere zorgaanbieders, maar juist aansluiten bij bestaande structuren en transmuraal samenwerken.

Het model dat door VT wordt ontwikkeld is een blauwdruk. Het wordt eerst op complexe wondzorg toegepast, maar op termijn is het ook geschikt voor de ziekte van Parkinson, ondervoeding, diabetes, etc.

Onze visie op zorg

In Nederland is sprake van dubbele vergrijzing, er komen steeds meer ouderen en deze ouderen worden ook steeds ouder. De toename van het aantal ouderen leidt ook tot de toename van het aantal mensen dat te maken heeft met één of meer chronische aandoeningen. Bovendien zijn er steeds meer behandelmogelijkheden beschikbaar. Het resultaat van deze trends is een
grote stijging van de kosten in de zorg. Met de inzet van verpleegkundig specialisten in de thuissituatie, kunnen patiënten na een ziekenhuisopname sneller naar huis en worden (her)opnames in het ziekenhuis voorkomen. Het resultaat: hogere kwaliteit van zorg, een verhoogde kwaliteit van leven voor de patiënt en bovendien een flinke kostenbesparing in de zorg!

Verpleegkundige Topzorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners op een eenduidige en dus efficiënte manier samenwerken. Een hoogopgeleide verpleegkundig specialist die gespecialiseerd is in het leveren van complexe wondzorg in de thuissituatie, gaat de regie voeren over de behandeling van de patiënt.

Door de inzet van de verpleegkundig specialist kan de kwaliteit van de zorg ook bij de  patiënt thuis gewaarborgd blijven, met als resultaat:

 • Betere kwaliteit van leven voor de patiënt
 • Snellere wondgenezing, waardoor minder inzet van wijkverpleging
 • Minder verspilling van materialen
 • Minder (her)opnames en polikliniekbezoeken
 • Deskundigheidsbevordering in de eerste lijn
 • Minder bijkomende klachten en complicaties, zoals infecties en doorligwonden
 • Daling kosten van de zorg

Onze werkwijze

Uitvoering van de regiefunctie complexe wondzorg wordt verzorgd door Verpleegkundige Topzorg conform de NZA beleidsregel ‘Prestatie Regiefunctie Complexe Wondzorg’. Tevens is de werkwijze van Verpleegkundige Topzorg in lijn met het in 2018 gepresenteerde ‘Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland’.

De rol van verpleegkundig regisseur wordt ingevuld door een verpleegkundig specialist, gespecialiseerd in wondzorg en/of verpleegkundig consulent wondzorg.

De verpleegkundig specialist voert de regie in samenspraak met de huisarts en de wijkverpleegkundige. De verpleegkundig specialist doet samen met de wijkverpleegkundige de intake en saverpleegkundige verbindt vingermen stellen zij het behandelplan op. De verpleegkundig specialist heeft de regie over de wond, de wijkverpleegkundige blijft de casemanager van de patiënt en voert de wondzorg zelf uit.

Regievoering bestaat uit:

 • Als onderdeel van de totale zorg, samen met de wijkverpleegkundige, behandelplannen opstellen voor patiënten en deze zo nodig tussentijds bijstellen.
 • Als onderdeel van de totale zorg, behandelplannen bespreken, toetsen en zo nodig bijstellen met de patiënt, de huisarts, de (wijk)verpleegkundige middels e-Health en/of conform principe bedside teaching en training on the job.
 • Kennis delen en verspreiden tijdens deze bespreeksessies.
 • Het signaleren van kennistekorten bij (wijk)verpleegkundigen en dit terugkoppelen aan betreffende professional c.q. zorgorganisatie.
 • Diagnosticeren, signaleren, triage en afstemming met de verantwoordelijk medicus.
 • Het bewaken van het gebruik van de juiste medische middelen en materialen.

Multidisciplinaire samenwerking met:

 • Huisartsen
 • Wond Expertise Centra
 • Ziekenhuizen
 • Hulpmiddelenleveranciers
 • Apotheken
 • Verpleeghuizen
 • Thuiszorginstellingen